Categorie archieven: HET VAK EN DE LEERLINGEN

HET VAK EN DE LEERLINGEN

In het verlengde van diverse stadiatheorieën (Piaget) typeren we tenslotte de ontwikkeling van het verbeeldend vermogen in drie leeftijdsfasen.

Kinderen van 4 tot 6 jaar

 • Verbeelden de werkelijkheid vanuit hun directe belevingssfeer
 • Experimenteren met verschillende materialen/ technieken en beeldaspecten
 • Toeval speelt een grote rol in het intuïtieve proces
 • Door aanwijzen, benoemen en naar elkaar luisteren, leren ze beschouwen en maken daarbij gebruik van prentenboeken, foto’s en kunstwerken die associaties oproepen
 • Ze vertellen over hun werk.

Kinderen van 6 tot 9 jaar

 • Kiezen onderwerpen vanuit een bredere context (eigen beeldcultuur) en krijgen aandacht voor betekenis en causale verbanden
 • Denken in wetmatigheden met hang naar realisme (het moet echt lijken), verbeelding van ruimtelijke illusie en ruimtelijk vormgeven
 • Materialen en werkwijze die de fijne motoriek stimuleren, meer planmatig werken, werken naar directe waarneming
 • Oog voor realiteitsgehalte, begrippenkader voor beschouwen, beelden uit verschillende culturen
 • Ontwikkelen een referentiekader voor reflectie.

Kinderen van 9 tot 12 jaar

 • Bredere context, betekenissen die daarbij passen, aandacht voor anderen, voor verschillen tussen mensen
 • Samenhang tussen beeldaspecten en de betekenis/zeggingskracht van het beeld
 • Uitbreiding van materiaaltoepassingen, complexere opdrachten, grip op de verschillende stappen, kiezen zelf materiaal en oplossingen
 • Ontwikkeling van perceptuele organisatie, aandacht voor de context van het beeld (visie, achter- grond van de maker), uitbreiding referentiekader en nuancering eigen standpunt, kunstuitingen van verschillende culturen
 • Beheersen van het beeldend proces met eigen probleemoplossingen, soms terugval naar geaccepteerde oplossingen
 • Minder toeval, meer inzet van eerder ontdekte aanpak, repertoire aan werkwijzen
 • Kritische houding tegenover eigen werk, stappen benoemen en vergelijken, ontwikkeling referentiekader met eigen en andermans criteria.
Vera Bergman en esthetische ontwikkeling, zie artikel
http://issuu.com/piekartz/docs/de_esthetische_ontwikkeling_vera_be?e=1207231/11621126Schermafbeelding 2015-02-27 om 18.29.01