Categorie archieven: PROFIELDEEL 2 Structuur van het vak

2.3  

Structuur van het vak

De student kan beeldend onderwijs koppelen aan relevante culturele thema’s en is in staat om ( voor diverse groepen) n.a.v. actuele gebeurtenissen beeldende activiteiten te ontwikkelen.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Presentatie:
De student selecteert een aantal beeldende lesactiviteiten in relatie tot een relevant cultureel thema en kan deze lessen integreren in de leerlijn beeldend onderwijs. De student beoordeelt de selectie en de rol van het beeldend onderwijs binnen het thema.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student ontwikkelt een onderwijsaanbod beeldend onderwijs in relatie tot een relevant cultureel thema, en kan de lessen integreren in de leerlijn beeldend onderwijs. De student voert het onderwijs uit en evalueert zijn onderwijs. De student verantwoordt de selectie en de rol van het beeldend onderwijs binnen het thema.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud, kennis en vaardigheden

Kennis van:
- relevante culturele thema’s en actualiteit
Vaardigheden
De student:
- kan een beeldend leerarrangement ontwerpen, afgestemd 
  op de culturele thema’s en actualiteit in de klas, rondom de 
  school, in het land of de wereld in relatie met de 
  belevingswereld van de kinderen

Didactiek van pabodocent:

De docent demonstreert hoe een cultureel thema of een actualiteit gekoppeld kan worden aan beeldend onderwijs en de leerlijn daarin.
De docent laat good practices analyseren.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 7 nabeschouwen en evalueren.
Hoofdstuk 9 waarneming, beeldbeschouwing en cultuureducatie.
Hoofdstuk 10: aanbod en samenhang.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwen met kinderen.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.

2.2

Structuur van het vak

De student is in staat om op schoolniveau de inhoud voor beeldend onderwijs te ordenen in leerlijnen van onderbouw naar bovenbouw en daarbij het cirkelmodel te hanteren in relatie met Tussendoelen en Leerlijnen (toepassen 2.1) .

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Portfolio:
De student ontwerpt en verantwoordt aan de hand van een casus een onderwijsaanbod in een doorgaande leerlijn voor een specifiek schoolprogramma. 

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Presentatie mondeling of portfolio.
De student presenteert zijn ontwikkelde doorgaande leerlijn beeldend onderwijs op basis van het cirkelmodel en lesinhouden volgens TULE, bestaande uit zowel productieve als receptieve activiteiten. Hij verantwoordt zijn ontwerp in het licht van het schoolprogramma.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren,Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- tussendoelen en leerlijnen
- het cirkelmodel
Vaardigheden
- de student past een doorgaande leerlijn beeldend onderwijs in 
  in het schoolprogramma

Didactiek van pabodocent:

De docent demonstreert hoe een schoolprogramma uitgangspunt kan worden voor een doorgaande leerlijnen.
De docent toont beeldende leerstofordening van een stageschool.
De docent toont hoe je leerarrangementen kan ontwikkelen op basis van eigen beeldende ervaring met behulp van het cirkelmodel.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 mens en beeld.
Hoofdstuk 2 zien en maken.
Hoofdstuk 3 beeldend onderwijs.
Hoofdstuk 4 voorbereiding.
Hoofdstuk 5 oriënteren.
Hoofdstuk 6 begeleiden van het creatief proces.
Hoofdstuk 7 nabeschouwen en evalueren.
Hoofdstuk 8 beeldaspecten.
Hoofdstuk 9 waarnemen, beeldbeschouwing en cultuureducatie.

Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 5 het lesmodel.
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwen met kinderen.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 10 begrippen bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 11 materialen en gereedschappen.

2.1

Structuur van het vak

De student heeft inzicht in de principes van leerstofordening in relatie tot         leerlijnen voor beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Opdracht:
De student beoordeelt de selectie en plaatsing van beeldende activiteiten in de leerlijn.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student selecteert een aantal beeldende lesactiviteiten en plaatst deze lessen in de leerlijn beeldend onderwijs. 
De student beoordeelt de selectie en plaatsing van beeldende activiteiten in de leerlijn. 
De student vergelijkt verschillende leerlijnen.
De student beargumenteert zijn keuzes.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren , Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- TULE gekoppeld aan Betekenis (onderwerpen), Vorm (beeldaspecten) 
  en Materiaal (technieken)
- ontwikkelingsstadia van het beeldend vermogen
Vaardigheden
- de student kan leerlijnen beeldend onderwijs analyseren op 
  hoofdlijnen en basisprincipes die daarin zijn gehanteerd

Didactiek van pabodocent:

Docent laat studenten vanuit enkele lesactiviteiten plaatsen in de TULE leerlijn met als doel principes achter deze leerlijn te onderzoeken. 
De docent laat de meest gangbare leerlijnen voor beeldend onderwijs analyseren op Betekenis, Vorm, Materiaal in relatie tot de ontwikkeling in beeldend vermogen. 
De docent licht leerpsychologische en ontwikkelingspsychologische aspecten uit.
De docent nodigt studenten uit om te onderzoeken wat de meerwaarde van een leerstofordening in een leerlijn beeldend onderwijs voor leerlingen.
De docent zet studenten aan tot het vergelijken van leerlijnen in methodes te vergelijken op vakinhouden en ordeningsprincipes.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

 

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 13 leerlijnen.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.