Categorie archieven: 3.3

3.3  

Het vak en de leerlingen

De student kan beeldende activiteiten zodanig op maat maken dat leerlingen met bepaalde leerproblemen, dan wel talenten en/ of leerstijlen, de aan hen aangeboden leeractiviteiten op een adequate en op een bij hen passende manier of niveau kunnen uitvoeren.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Casustoets: 
De student benoemt en relateert op welke wijze een leerkracht een aangepast lesaanbod beeldend onderwijs voor een leerling met bepaalde problematiek kan ontwerpen. Hij maakt onderscheid tussen uitvoeringsniveaus op gebied van beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio-assessment:
De student kan een gedifferentieerd beeldend lesaanbod ontwerpen en uitvoeren, waarbij de leerlingen hun individuele leerlijn volgen. De student maakt onderscheid in niveaus en integreert het nieuwe lesaanbod in de leerlijn. Hij voert het onderwijs uit en evalueert, op basis van inzicht in de beginsituatie van de leerling. Hij presenteert aan de hand van filmmateriaal.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- beeldend onderwijs
- leerstijlen, talentontwikkeling en leerproblematiek
- eigen doorlopen beeldend proces
Vaardigheden 
De student:
- kan inzichten vanuit zijn eigen doorlopen beeldende 
  processen gebruiken om beeldend onderwijs passend te maken voor 
  leerlingen met bepaalde leerproblematiek

Didactiek van pabodocent:

De docent zet de studenten via confronterende en kritische vragen aan tot het signaleren en herkennen van talenten en verschillen in leerniveau.
De docent zet studenten aan tot reflectie op eigen talent en beeldend vermogen met als doel onderwijs te ontwerpen met ruimte voor talent en leerproblematiek.
De docent zet aan tot het gebruik van digitaal materiaal ter ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 13 werken aan eigen leerlijnen.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 5 het lesmodel.