Categorie archieven: PROFIELDEEL 4 Samenhang andere vakken

 4.3

 Samenhang met andere vakken

De student kan in afstemming met de jaarplanning een onderwijsprogramma ( bijvoorbeeld een project, thematisch onderwijs of onderwijsarrangement) ontwerpen waarin één of meer vakken uit het leergebied Kunstzinnige oriëntatie ( beeldend en/ of dans, drama, en muziek) en vakken uit andere leergebieden in samenhang aan de orde komen.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende leerlijn en jaarplanning. De student evalueert zijn keuzes en aanpak.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen in een samenhangend geheel. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende leerlijn en jaarplanning. De student evalueert zijn keuzes en aanpak en voorziet het onderwijsarrangement van een fictief beeldend product.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- beeldend onderwijs
- thematisch onderwijs in relatie tot andere leergebieden en het 
 jaarprogramma
- het eigen visueel verbeeldend vermogen
Vaardigheden
De student:
- ontwerpt vanuit beeldend een samenhangend onderwijsprogramma 
 met vakken uit andere leergebieden in een thematische opzet 
 inclusief presentatie van beeldend werk van leerlingen
- plant het ontworpen onderwijsprogramma in afstemming met het 
 jaarprogramma van de school
- maakt gebruik van een krachtige beeldende leeromgeving

Didactiek van pabodocent:

De docent laat zien op welke wijze de leerinhouden van diverse vakken thematisch geïntegreerd kunnen worden in een leerlijn beeldend. De docent nodigt studenten uit om vanuit hun kennis van de andere kunstdisciplines en leergebieden dwarsverbanden te maken.
De docent stelt de mogelijke meerwaarde van samenhangend onderwijs ter discussie.
De docent stimuleert studenten hier theoretische onderbouwing bij te zoeken.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken 
Creativiteit 
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 beeldonderwijs. 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwing bij kinderen.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.

 

4.4  

Samenhang met andere vakken

De student is bekend met culturele instellingen rond de scholen (musea, theaterpodia, centra voor kunst en cultuur, buitenschoolse opvang) met een relevant buitenschools kunst- en cultuuraanbod en kan dit aanbod inpassen in of afstemmen op het onderwijsprogramma van de school.

Inpassen = zorgen dat het afgestemde aanbod binnen de schoolorganisatie tot uitvoer komt
Afstemmen = passend aanbod passend bij inhoud leerlijn/visie/scenario/groep van de school

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

PORTFOLIO: 
De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student doet een voorstel voor een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen. De student verantwoordt zijn keuzes en reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

PORTFOLIO-ASSESSMENT:
De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De student organiseert een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen in de praktijk. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student verantwoordt zijn keuzes en aanpak. Op basis daarvan formuleert en levert de student een advies aan de schoolorganisatie over de voortzetting van dit (aangepast) onderwijsarrangement betreffende inzet relevant buitenschools beeldend aanbod. De student reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- begrippen binnen- en buitenschools beeldend aanbod
- de scenario’s, actuele ontwikkelingen op het gebied van 
 cultuuronderwijs
- beeldend aanbod in de culturele omgeving van de school 
- het beeldend proces van beeldende beroepsbeoefenaars op basis 
 van eigen ervaring en handelen
Vaardigheden
De student neemt initiatieven en levert een actieve bijdrage omtrent:
- samenwerking met collega’s bij activiteiten en streven naar 
 samenhang tussen vakgebieden
- in afstemming met school contacten leggen met educatieve 
 diensten van culturele instellingen op het gebied van beeldend
- kunnen selecteren van passend aanbod uit de culturele omgeving 
 van de school
- beelden in en rondom de school als startpunt voor beeldende 
 onderwijsactiviteiten
- de rol, inzet en organisatie van ouders en kunstenaars bij 
 beeldende activiteiten
- het vormgeven van de krachtige leeromgeving door inzet van 
 beelden
- presentatie van beeldend werk van eigen leerlingen of anderen

Didactiek van pabodocent:

De docent gebruikt zijn eigen netwerk in de culturele omgeving om een krachtige leeromgeving te creëren.
De docent stimuleert vraagarticulatie ten aanzien van het beeldend aanbod in de omgeving.
De docent stimuleert studenten initiatief te tonen in de communicatie/samenwerking met relevante aanbieders.
De docent ondersteunt en monitort de student bij het zelfstandig uitvoeren van de opdrachten.
De docent initieert en beoordeelt het ontwerpproces aan de hand van een valide toetsing.
De docent stimuleert gebruik van actuele bronnen.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken 
Creativiteit 
Kritisch denken 
Communiceren 
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden 

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 9 beeldbeschouwen en cultuureducatie.
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Hoofdstuk 14.4 onderzoek naar de kwaliteit van cultuureducatie binnen en buiten school.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwen met kinderen.

 

 

4.2

Samenhang met andere vakken

De student kan de ontwikkelingsstadia volgens Piaget relateren aan stadia van beeldende ontwikkeling en op basis daarvan het onderwijsprogramma verantwoorden.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Casustoets: 
De student analyseert een bestaand ontwerp van een onderwijsarrangement voor een bepaalde doelgroep. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende ontwikkeling van de leerlingen en theorie vanuit de ontwikkelingspsychologie van Piaget. De student beoordeelt een voorstel betreffende de wijze waarop de inhouden en werkwijzen aangepast zijn aan de individuele leerling.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende ontwikkeling van de leerlingen en theorie vanuit de ontwikkelingspsychologie, o.a. Piaget. De student adviseert en onderbouwt hoe de inhouden en werkwijzen aangepast kunnen worden aan de individuele leerling. De student evalueert zijn keuzes en aanpak.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- ontwikkelingstheorie van Piaget 
- beeldende ontwikkeling van kinderen
Vaardigheden
- de student combineert kennis over het gewenst niveau en 
 inhouden van het beeldend onderwijs met de ontwikkelingsstadia
 van Piaget 

(toetsingsmogelijkheid uitgebreid)
- de student stemt het programma af op de individuele leerling. 
- de student vult het programma aan met voorstellen voor adaptief 
 beeldend werken bij gesignaleerde verschillen in leerbehoefte

Didactiek van pabodocent:

De docent zet aan tot een analyse waarbij de leerinhouden van beeldend onderwijs gerelateerd worden aan verschillende ontwikkelingsstadia van Piaget. 
De docent zet aan tot onderzoek naar de relatie tussen leerlijn beeldend onderwijs en ontwikkelingsstadia en stimuleert studenten daarin kritisch te zijn.
(toetsingsmogelijkheid uitgebreid)
De docent vraagt studenten om vanuit hun kennis van de ontwikkelingspsychologie en adaptief werken te komen met voorstellen passend bij verschillende leerbehoeften van de leerling.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 11 sporen van ontwikkeling.
Hoofdstuk 12 leeftijdskarakteristieken.
Hoofdstuk 13 leerlijnen..
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 2 ontwikkeling.

 

 

4.1

Samenhang met andere vakken

De student kan visies op beeldend onderwijs en cultuuronderwijs koppelen aan visies op leren van leerlingen (zoals leren in een rijke leeromgeving, sociaal constructivisme, de leerstijlen van Kolb, meervoudige intelligenties) en de visie van de school.


Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Essay:
De student analyseert gegeven visies en de leertheorie en brengt deze in relatie tot de bestaande visies op beeldend onderwijs. De student construeert op basis van de analyse een persoonlijke visie op beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Essay:
De student analyseert gegeven visies en de leertheorie en brengt deze in relatie tot de bestaande visies op beeldend onderwijs. De student selecteert passende concepten en construeert op basis van de analyse een visie voor beeldend onderwijs passend bij de school. Hij legt hierbij een relatie met zijn persoonlijke visie.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

 Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- relevante visies op leren van leerlingen voortkomend uit 
 generieke kennisbasis
- begrippen voor kunstanalyse, beeldbeschouwen vanuit  
 kunsthistorische invalshoeken
Vaardigheden
De student: 
- analyseert visies op leren 
- construeert zijn persoonlijke visie in relatie met 
 de school en vergelijkt deze met bestaande visies op beeldend 
 en cultuuronderwijs

Didactiek van pabodocent:

De docent levert verschillende praktijkvoorbeelden die door de studenten besproken en geanalyseerd kunnen worden. 
De docent stelt vragen hoe de school de kwaliteit van beeldend onderwijs borgt.
De docent stelt de relatie tussen gestelde visies op leren, de schoolvisie en beeldend onderwijs en cultuuronderwijs ter discussie.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden 

 Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 14 onderzoek.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 beeldonderwijs. 
Hoofdstuk 6.5 de breedte van het onderwijs. 
Hoofdstuk 7, orde op zaken.