Categorie archieven: 4.3

 4.3

 Samenhang met andere vakken

De student kan in afstemming met de jaarplanning een onderwijsprogramma ( bijvoorbeeld een project, thematisch onderwijs of onderwijsarrangement) ontwerpen waarin één of meer vakken uit het leergebied Kunstzinnige oriëntatie ( beeldend en/ of dans, drama, en muziek) en vakken uit andere leergebieden in samenhang aan de orde komen.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende leerlijn en jaarplanning. De student evalueert zijn keuzes en aanpak.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen in een samenhangend geheel. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende leerlijn en jaarplanning. De student evalueert zijn keuzes en aanpak en voorziet het onderwijsarrangement van een fictief beeldend product.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- beeldend onderwijs
- thematisch onderwijs in relatie tot andere leergebieden en het 
  jaarprogramma
- het eigen visueel verbeeldend vermogen
Vaardigheden
De student:
- ontwerpt vanuit beeldend een samenhangend onderwijsprogramma 
  met vakken uit andere leergebieden in een thematische opzet 
  inclusief presentatie van beeldend werk van leerlingen
- plant het ontworpen onderwijsprogramma in afstemming met het 
  jaarprogramma van de school
- maakt gebruik van een krachtige beeldende leeromgeving

Didactiek van pabodocent:

De docent laat zien op welke wijze de leerinhouden van diverse vakken thematisch geïntegreerd kunnen worden in een leerlijn beeldend. De docent nodigt studenten uit om vanuit hun kennis van de andere kunstdisciplines en leergebieden dwarsverbanden te maken.
De docent stelt de mogelijke meerwaarde van samenhangend onderwijs ter discussie.
De docent stimuleert studenten hier theoretische onderbouwing bij te zoeken.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken 
Creativiteit 
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 beeldonderwijs. 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwing bij kinderen.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.