Categorie archieven: 1.3

1.3

Algemeen

De student kan praktijkgericht onderzoek doen naar het effect van (eigen) didactische aanpak ( inzet van strategieën, benadering van leerlingen, interactie, samenwerkend leren etc. ) en keuzes maken voor didactisch materiaal in samenhang met de eigen onderwijsvisie, de visie van collega’s en van de school.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Opdracht:
De student kan een plan maken ter verbetering van zijn didactisch handelen bij beeldend onderwijs, op basis van onderzoeksresultaten, volgend uit een beperkt aantal gegeven lessen in de praktijk. Hij verantwoordt en beoordeelt daarbij zijn keuzes voor aanpak en materiaal, in relatie tot een geformuleerde visie van zichzelf, die van de school. 

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Opdracht:
Zoals hierboven.
Variatie zit in het aantal lessen, in aantal groepen, in verschillende contexten, duur van onderzoek en daarmee het vergelijkingsmateriaal uitbreiden, zodat er sprake zal kunnen zijn van een groeiende complexiteit.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

 Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- de mogelijke didactieken bij beeldend onderwijs in relatie tot 
  (eigen) didactische aanpak
- kennis hebben van visies op onderwijs
- kennis hebben van didactisch materiaal
Vaardigheden
De student:
- kan keuzes maken voor inzet van didactisch 
  materiaal, op basis van eigen visie en te verwachten effect van
  zijn aanpak
- kan keuzes maken vanuit praktijkgericht onderzoek.
- wordt bewust van relatie didactiek en het te 
  behalen doel

Didactiek van pabodocent:

De docent demonstreert dat een veranderende omgeving, context, invloed heeft op (eigen) didactisch handelen.
De docent zet vanuit verschillende schoolplannen/visies de studenten aan tot onderzoek op (eigen) didactisch aanpak.
De docent stimuleert de studenten tot het nadenken over de eigen visie in relatie tot het kiezen van didactisch materiaal.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 7 nabeschouwen en evalueren.
Hoofdstuk 10 begrippen bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 14 onderzoek naar de kwaliteit van cultuureducatie binnen en buiten school.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 5 het lesmodel. 
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.