Alle berichten van piekartz

 • Handleidingen als exempel voor invulling vakprofilering:

Vanuit TEKENEN (2D):

VERANTWOORDING

Schermafbeelding 2015-02-25 om 14.19.02

Deze site vormt het resultaat van het project Profileringen in de Kunstvakken op de Pabo’s. Vanuit het flankerend beleid Cultuureducatie met Kwaliteit leveren docenten van de pabo’s een bijdrage aan de versterking van de kwaliteit cultuureducatie. Om toekomstige leerkrachten goed voor te bereiden op het werken op een hoger dan gemiddeld niveau binnen kunst – en cultuuronderwijs, beoogt dit project, op basis van de landelijk vastgestelde kennisbases, profiel-inhouden te benoemen behorende bij de kunstdisciplines en creativiteitsontwikkeling. Daarmee vormt dit resultaat een handvat voor pabodocenten in Nederland.

Deze site geeft momenteel het uitgewerkte profieldeel van de kennisbasis van beeldend onderwijs weer en is als volgt opgebouwd:

Aan de hand van de kennisbasis wordt elk deelaspect van het profieldeel uitgeschreven naar twee toetsingsmogelijkheden: beperkt en uitgebreid. Rekeninghoudend met de verschillende ambitieniveaus binnen de pabo’s voor profileringen, stellen deze opties de opleidingen in staat om zelf hun profilering samen te stellen. Bij elk toetsonderdeel wordt een toetsvorm voorgesteld, vanuit de gedachte dat het benoemen van een leerresultaat het leren aanstuurt.  Praktijkvoorbeelden, zoveel mogelijk passend bij de de profieldelen zijn opgenomen,  zodat de docent of student zich een beeld kan vormen van de opdracht en het vereiste niveau.

De profilering kent de meesterproef. Bij 4.4 zal de student, onafhankelijk of daar een beperkte of uitgebreide variant is gekozen, in staat worden gesteld zich in een kunstdiscipline te profileren door het ontwerpen van een complexe en realistische opdracht. Andere onderdelen van de kennisbasis zijn voorbereidend of ondersteunend aan deze meesterproef. Het is zelfs mogelijk om onderdelen in elkaar te schuiven en met één toets af te toetsen. Ook kunnen toetsen gecombineerd worden.

De toetsen zijn uitgeschreven in relatie tot de taxonomie van Bloom. Er wordt inzichtelijk gemaakt op welk cognitief niveau de opdrachten worden getoetst. Vervolgens wordt aangegeven wat de vereiste inhoud is met betrekking tot  benodigde kennis en vaardigheden. Deze inhoudelijke eisen vragen vervolgens een afgestemde didactiek van de pabodocent. Dit impliceert aandacht  voor het  ontwikkelen en stimuleren van het beeldend vermogen van de student.
We leggen een verband met het werken met 21ste eeuwse vaardigheden. Daarom wordt bij elke voorgestelde aanpak, aangegeven welke van deze vaardigheden aansluiten.
Tot slot wordt op de site aangegeven welke hoofdstukken vanuit de twee meest gebruikte boeken op dit vakgebied als referentie gebruikt kunnen worden. Waar nodig verwijzen bepaalde begrippen met een hyperlink naar ander bronmateriaal.

Namens de leden van de werkgroep flankerend beleid profieldeel 2015:

Amanda Hendriks

Elsje Huij

Ronald von Piekartz

 

 

2015-05-18 15.05.00
Amanda Hendriks , Ronald von Piekartz  en Elsje Huij

Hieronder de algemene teksten van alle kennisbases voor kunstzinnige oriëntatie.

Welke kennis en vaardigheden moet iedere beginnende leraar bezitten, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs? En welke kennis en vaardigheden zijn nodig om les te kunnen geven binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie of in een van de kunstvakken? Om antwoord te geven op deze vragen zijn voor alle vakken kennisbases opgesteld.

Kennisbases kunst en cultuur

In opdracht van de HBO-raad heeft de Commissie Kennisbasis Pabo zich gebogen over de vraag welke vakkennis iedere beginnende leerkracht moet bezitten voor alle vakken naast Nederlandse taal, rekenen en didactische vaardigheden. Het resultaat is een serie van tien kennisbases waaronder drie voor kunstzinnige oriëntatie.

Ook voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs zijn kennisbasis ontwikkeld voor alle vakken. Dit om het gewenste en noodzakelijke kennisniveau in het voortgezet onderwijs te borgen en te verhogen. In 2012 en 2013 werkten het HBO-netwerk kunstvakdocentenopleidingen en het LKCA samen bij de validering van de kennisbases voor de kunstvakken voor de kunstvakdocentenopleidingen. Voor de bachelor kunstvakdocentenopleidingen zijn deze ondertussen vastgesteld. Voor de master Kunsteducatie is zo’n kennisbasis niet geformuleerd.

 Opbouw kennisbases

De kennisbases zijn opgesplitst in een kerndeel en een profieldeel. Het eerste richt zich op elementaire docentenkennis van het betreffende vak. Het profieldeel biedt ruimte voor verdieping en voor individuele profilering van zowel student als opleiding.

Kennisbases Pabo – kunstzinnige oriëntatie

Kennisbasis pabo: beeldend onderwijs
Kennisbasis pabo: dans & drama
Kennisbasis pabo: muziek

Kennisbasis Bachelor – kunstvakdocentenopleidingen

Kennisbasis Bachelor: docent dans
Kennisbasis Bachelor: docent muziek
Kennisbasis Bachelor: docent theater
Kennisbasis Bachelor: docent beeldende kunst & vormgeving

Meer informatie

Kennisbases voor alle vakken op 10voordeleraar.nl
Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo (januari 2012)

 4.3

 Samenhang met andere vakken

De student kan in afstemming met de jaarplanning een onderwijsprogramma ( bijvoorbeeld een project, thematisch onderwijs of onderwijsarrangement) ontwerpen waarin één of meer vakken uit het leergebied Kunstzinnige oriëntatie ( beeldend en/ of dans, drama, en muziek) en vakken uit andere leergebieden in samenhang aan de orde komen.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende leerlijn en jaarplanning. De student evalueert zijn keuzes en aanpak.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen in een samenhangend geheel. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende leerlijn en jaarplanning. De student evalueert zijn keuzes en aanpak en voorziet het onderwijsarrangement van een fictief beeldend product.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- beeldend onderwijs
- thematisch onderwijs in relatie tot andere leergebieden en het 
 jaarprogramma
- het eigen visueel verbeeldend vermogen
Vaardigheden
De student:
- ontwerpt vanuit beeldend een samenhangend onderwijsprogramma 
 met vakken uit andere leergebieden in een thematische opzet 
 inclusief presentatie van beeldend werk van leerlingen
- plant het ontworpen onderwijsprogramma in afstemming met het 
 jaarprogramma van de school
- maakt gebruik van een krachtige beeldende leeromgeving

Didactiek van pabodocent:

De docent laat zien op welke wijze de leerinhouden van diverse vakken thematisch geïntegreerd kunnen worden in een leerlijn beeldend. De docent nodigt studenten uit om vanuit hun kennis van de andere kunstdisciplines en leergebieden dwarsverbanden te maken.
De docent stelt de mogelijke meerwaarde van samenhangend onderwijs ter discussie.
De docent stimuleert studenten hier theoretische onderbouwing bij te zoeken.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken 
Creativiteit 
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 beeldonderwijs. 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwing bij kinderen.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.

 

VOORWOORD

Beste collega,

Vanuit de projectgroep profilering beeldende vorming, vragen wij in het kader van Cultuureducatie met kwaliteit, flankerend beleid, jullie feedback.

Zoals jullie weten zijn wij bezig met het uitwerken van het profieldeel van de kennisbasis en dat heeft geresulteerd in een site. Doel is om de komende jaren de site als een groeiend document te beschouwen waar pabodocenten in de kunstvakken handvatten kunnen vinden voor de profieldelen in het curriculum.

De opdracht was niet enkel het uitschrijven van het kennisdeel, maar ook deze inhouden te koppelen aan de taxonomie van Bloom en de 21 ste eeuwse vaardigheden. Deze opsommingen zijn van toepassing op de maximale variant.
Tegelijk wilden we de pabodocent handvatten bieden voor de didactiek, zonder hiermee andere opties uit te sluiten.
Veel gebruikte auteurs als Ben Schasfoort en Jos van Onna hebben we opgenomen voor een directe verwijzing.

In het verlengde ligt dat alle kunstdisciplines in een overkoepelende site worden opgenomen.

Wat we van jullie zouden willen terugkrijgen:
A Eerste indruk van de site
B  Zou je de site gebruiken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
C. Wat moeten we veranderen, toevoegen?
D  Wat vind je van de ambitieniveaus en de mogelijkheden om zelf een profilering samen te stellen?

Verantwoording:

Deze site vormt het resultaat van het project Profileringen in de Kunstvakken op de Pabo’s. Vanuit het flankerend beleid Cultuureducatie met Kwaliteit leveren docenten van de pabo’s een bijdrage aan de versterking van de kwaliteit cultuureducatie. Om toekomstige leerkrachten goed voor te bereiden op het werken op een hoger dan gemiddeld niveau binnen kunst – en cultuuronderwijs, beoogt dit project, op basis van de landelijk vastgestelde kennisbases, profiel-inhouden te benoemen behorende bij de kunstdisciplines en creativiteitsontwikkeling. Daarmee vormt dit resultaat een handvat voor pabo-docenten in Nederland.

Deze site geeft momenteel het uitgewerkte profieldeel van de kennisbasis van beeldend onderwijs en is als volgt opgebouwd:

Aan de hand van de kennisbasis wordt elk deelaspect van het profieldeel uitgeschreven naar twee toetsingsmogelijkheden: beperkt en uitgebreid. Rekeninghoudend met de verschillende ambitieniveaus binnen de pabo’s voor profileringen, stellen deze opties de opleidingen in staat om zelf hun profilering samen te stellen. Bij elk toetsonderdeel wordt een toetsvorm voorgesteld, vanuit de gedachte dat het benoemen van een leerresultaat het leren aanstuurt.  Het voornemen is om  praktijkvoorbeelden, passende bij de toetsing via een hyperlink zichtbaar te maken, zodat de docent of student zich een beeld kan vormen van de opdracht en het vereiste niveau.

De profilering kent de meesterproef. Bij 4.4 zal de student, onafhankelijk of daar een beperkte of uitgebreide variant is gekozen, in staat worden gesteld zich in een kunstdiscipline te profileren door het ontwerpen van een complexe en realistische opdracht. Andere onderdelen van de kennisbasis zijn voorbereidend of ondersteunend aan deze meesterproef. Het is zelfs mogelijk om onderdelen in elkaar te schuiven en met één toets af te toetsen. Ook kunnen toetsen gecombineerd worden.

De toetsen zijn uitgeschreven in relatie tot de taxonomie van Bloom. Er wordt inzichtelijk gemaakt op welk cognitief niveau de opdrachten worden getoetst. Vervolgens wordt aangegeven wat de vereiste inhoud is m.b.t. tot benodigde kennis en vaardigheden.
Deze inhoudelijke eisen vragen vervolgens een afgestemde didactiek van de pabo-docent. Uitgangspunt is het aansturen op het bewust werken met 21 ste eeuwse vaardigheden. Daarom wordt bij elke voorgestelde aanpak, aangegeven welke van deze vaardigheden aansluiten.
Tot slot wordt op de site aangegeven welke hoofdstukken vanuit de twee meest gebruikte  boeken op dit vakgebied als referentie gebruikt kunnen worden. Waar nodig verwijzen bepaalde begrippen met een hyperlink naar ander onmisbaar bronmateriaal.R

Namens de leden van de werkgroep flankerend beleid profieldeel 2015:

Amanda Hendriks

Elsje Huij

Ronald von Piekartz
E. Wat je ons verder wilt meegeven: ….

Inhoud, kennis en vaardigheden: Wat moeten studenten leren/kennen/kunnen?

Per punt bekijken we in hoeverre we dit voor Beeldend Onderwijs gezamenlijk kunnen uitwerken. Waar mogelijk leggen we hierbij relaties met:

 • Vakintegratie – de samenhang met andere vakken
 • 21e eeuwse vaardigheden (zoals omschreven in het leerplankader van SLO)
 • Het leerplankader van SLO
 • Creativiteitsontwikkeling (zoals omschreven in het leerplankader van SLO)
 • Didactiek:  Hoe leer ik als pabodocent de studenten dit aan?

Ter illustratie kunnen ‘doorkijkjes’ geschreven worden zoals bij TULE: wat doe je met de studenten bij het betreffende onderdeel.

 • Indicatoren: Hoe kan ik toetsen/beoordelen dat de studenten dit hebben bereikt?
 • We maken hierbij gebruik van de herziene taxonomie van Bloom om onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van kennisverwerving en –verwerking.
 • We koppelen dit waar mogelijk aan gangbare toetsvormen in de pabo.

Voor het geheel van dit profieldeel formuleren we verschillende ambitieniveaus voor pabo’s en geven we voorbeelden van hoe dit binnen de pabo vorm kan krijgen zowel in als na de initiële opleiding.

Welke kennis en vaardigheden moet iedere beginnende leraar bezitten, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs? En welke kennis en vaardigheden zijn nodig om les te kunnen geven binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie of in een van de kunstvakken? Om antwoord te geven op deze vragen zijn voor alle vakken kennisbases opgesteld.

Kennisbases kunst en cultuur

In opdracht van de HBO-raad heeft de Commissie Kennisbasis Pabo zich gebogen over de vraag welke vakkennis iedere beginnende leerkracht moet bezitten voor alle vakken naast Nederlandse taal, rekenen en didactische vaardigheden. Het resultaat is een serie van tien kennisbases waaronder drie voor kunstzinnige oriëntatie.

Ook voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs zijn kennisbasis ontwikkeld voor alle vakken. Dit om het gewenste en noodzakelijke kennisniveau in het voortgezet onderwijs te borgen en te verhogen. In 2012 en 2013 werkten het HBO-netwerk kunstvakdocentenopleidingen en het LKCA samen bij de validering van de kennisbases voor de kunstvakken voor de kunstvakdocentenopleidingen. Voor de bachelor kunstvakdocentenopleidingen zijn deze ondertussen vastgesteld. Voor de master Kunsteducatie is zo’n kennisbasis niet geformuleerd.

 Opbouw kennisbases

De kennisbases zijn opgesplitst in een kerndeel en een profieldeel. Het eerste richt zich op elementaire docentenkennis van het betreffende vak. Het profieldeel biedt ruimte voor verdieping en voor individuele profilering van zowel student als opleiding.

Kennisbases Pabo – kunstzinnige oriëntatie

Kennisbasis pabo: beeldend onderwijs
Kennisbasis pabo: dans & drama
Kennisbasis pabo: muziek

Kennisbasis Bachelor – kunstvakdocentenopleidingen

Kennisbasis Bachelor: docent dans
Kennisbasis Bachelor: docent muziek
Kennisbasis Bachelor: docent theater
Kennisbasis Bachelor: docent beeldende kunst & vormgeving

Meer informatie

Kennisbases voor alle vakken op 10voordeleraar.nl
Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo (januari 2012)

4.4  

Samenhang met andere vakken

De student is bekend met culturele instellingen rond de scholen (musea, theaterpodia, centra voor kunst en cultuur, buitenschoolse opvang) met een relevant buitenschools kunst- en cultuuraanbod en kan dit aanbod inpassen in of afstemmen op het onderwijsprogramma van de school.

Inpassen = zorgen dat het afgestemde aanbod binnen de schoolorganisatie tot uitvoer komt
Afstemmen = passend aanbod passend bij inhoud leerlijn/visie/scenario/groep van de school

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

PORTFOLIO: 
De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student doet een voorstel voor een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen. De student verantwoordt zijn keuzes en reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

PORTFOLIO-ASSESSMENT:
De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De student organiseert een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen in de praktijk. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student verantwoordt zijn keuzes en aanpak. Op basis daarvan formuleert en levert de student een advies aan de schoolorganisatie over de voortzetting van dit (aangepast) onderwijsarrangement betreffende inzet relevant buitenschools beeldend aanbod. De student reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- begrippen binnen- en buitenschools beeldend aanbod
- de scenario’s, actuele ontwikkelingen op het gebied van 
 cultuuronderwijs
- beeldend aanbod in de culturele omgeving van de school 
- het beeldend proces van beeldende beroepsbeoefenaars op basis 
 van eigen ervaring en handelen
Vaardigheden
De student neemt initiatieven en levert een actieve bijdrage omtrent:
- samenwerking met collega’s bij activiteiten en streven naar 
 samenhang tussen vakgebieden
- in afstemming met school contacten leggen met educatieve 
 diensten van culturele instellingen op het gebied van beeldend
- kunnen selecteren van passend aanbod uit de culturele omgeving 
 van de school
- beelden in en rondom de school als startpunt voor beeldende 
 onderwijsactiviteiten
- de rol, inzet en organisatie van ouders en kunstenaars bij 
 beeldende activiteiten
- het vormgeven van de krachtige leeromgeving door inzet van 
 beelden
- presentatie van beeldend werk van eigen leerlingen of anderen

Didactiek van pabodocent:

De docent gebruikt zijn eigen netwerk in de culturele omgeving om een krachtige leeromgeving te creëren.
De docent stimuleert vraagarticulatie ten aanzien van het beeldend aanbod in de omgeving.
De docent stimuleert studenten initiatief te tonen in de communicatie/samenwerking met relevante aanbieders.
De docent ondersteunt en monitort de student bij het zelfstandig uitvoeren van de opdrachten.
De docent initieert en beoordeelt het ontwerpproces aan de hand van een valide toetsing.
De docent stimuleert gebruik van actuele bronnen.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken 
Creativiteit 
Kritisch denken 
Communiceren 
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden 

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 9 beeldbeschouwen en cultuureducatie.
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Hoofdstuk 14.4 onderzoek naar de kwaliteit van cultuureducatie binnen en buiten school.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwen met kinderen.