Categorie archieven: PROFIELDEEL 1 Algemeen

1.3

Algemeen

De student kan praktijkgericht onderzoek doen naar het effect van (eigen) didactische aanpak ( inzet van strategieën, benadering van leerlingen, interactie, samenwerkend leren etc. ) en keuzes maken voor didactisch materiaal in samenhang met de eigen onderwijsvisie, de visie van collega’s en van de school.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Opdracht:
De student kan een plan maken ter verbetering van zijn didactisch handelen bij beeldend onderwijs, op basis van onderzoeksresultaten, volgend uit een beperkt aantal gegeven lessen in de praktijk. Hij verantwoordt en beoordeelt daarbij zijn keuzes voor aanpak en materiaal, in relatie tot een geformuleerde visie van zichzelf, die van de school. 

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Opdracht:
Zoals hierboven.
Variatie zit in het aantal lessen, in aantal groepen, in verschillende contexten, duur van onderzoek en daarmee het vergelijkingsmateriaal uitbreiden, zodat er sprake zal kunnen zijn van een groeiende complexiteit.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

 Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- de mogelijke didactieken bij beeldend onderwijs in relatie tot 
 (eigen) didactische aanpak
- kennis hebben van visies op onderwijs
- kennis hebben van didactisch materiaal
Vaardigheden
De student:
- kan keuzes maken voor inzet van didactisch 
 materiaal, op basis van eigen visie en te verwachten effect van
 zijn aanpak
- kan keuzes maken vanuit praktijkgericht onderzoek.
- wordt bewust van relatie didactiek en het te 
 behalen doel

Didactiek van pabodocent:

De docent demonstreert dat een veranderende omgeving, context, invloed heeft op (eigen) didactisch handelen.
De docent zet vanuit verschillende schoolplannen/visies de studenten aan tot onderzoek op (eigen) didactisch aanpak.
De docent stimuleert de studenten tot het nadenken over de eigen visie in relatie tot het kiezen van didactisch materiaal.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 7 nabeschouwen en evalueren.
Hoofdstuk 10 begrippen bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 14 onderzoek naar de kwaliteit van cultuureducatie binnen en buiten school.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 5 het lesmodel. 
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.

1.2

Algemeen

De student heeft inzicht in de consequenties van gangbare en vernieuwende onderwijsvisies voor de wijze waarop beeldend onderwijs wordt benaderd.(en kan worden aangeboden). 

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Casustoets: 
De student kan diverse benaderingswijzen van beeldend onderwijs binnen onderwijscontexten herkennen en benoemen.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Digitaal verslag/essay: 
De student toont een selectie van een beperkt aantal onderwijsconcepten en verwoordt de vertaling van iedere visie naar beeldend onderwijs. Hij becommentarieert verschillen en overeenkomsten en geeft op onderbouwde wijze zijn persoonlijke voorkeur aan.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- benaderingswijzen beeldend onderwijs
- onderwijskundige en pedagogische aspecten van de concepten:
Reggio Emilia
Meervoudige Intelligentie 
Steve Jobs scholen
Stephen Covey scholen
Brede scholen
Bifrostschool
Vaardigheden
De student:
- kan aspecten van genoemde concepten herkennen en 
 onderscheiden
- kan een relatie leggen tussen onderwijsconcept en 
 benaderingswijze van beeldend
- kan verschillen tussen de concretiseringen van
 diverse onderwijsconcepten in beeldend onderwijs benoemen 
- kan een gefundeerde persoonlijke visie verwoorden

 Didactiek van pabodocent:

De docent zet aan tot discussie over onderwijsvisies.
De docent zet student aan tot bronnenonderzoek en nodigt studenten uit om op bronnenonderzoek uit te gaan en dit aan elkaar te presenteren.
De docent gaat met studenten op bezoek in de stage. 
Op bezoek gaan (live of virtueel) bij een (Reggio)-school. 
Herkennen van concept en benoemen componenten.
Methodes beeldende onderwijs laten analyseren en screenen op aspecten van bovengenoemde concepten.
Beeldende lessen uit stage laten analyseren op invloeden vanuit de concepten.
Didactiek van van Onna screenen op invloeden vanuit de concepten.
Didactiek van Schasfoort screenen op invloeden vanuit de concepten.
Visie vormen op basis van kennis en ervaring.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 2 zien en maken.
Hoofdstuk 3 beeldend onderwijs.
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 5 het lesmodel.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 8 de rijke praktijk.

1.1 

Algemeen

De student heeft kennis van visies (en doelen) voor beeldend onderwijs en kan een relatie aangeven met cultuuronderwijs.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Essay:
De student analyseert een lessenserie beeldend onderwijs en een lessenserie cultuuronderwijs op hun doelstellingen voor de kinderen. Hij verwoordt overlap en verschillen.
Observatieverslag van lessen uit de onderwijspraktijk waarin oude en moderne visies op beeldend onderwijs worden gesignaleerd.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student analyseert een lessenserie beeldend onderwijs en een lessenserie cultuuronderwijs op hun doelstellingen voor de kinderen. Hij verwoordt overlap en verschillen. Hij formuleert en concretiseert concrete plannen om beeldend onderwijs en cultuuronderwijs met elkaar te combineren. Hij kan deze plannen verantwoorden.
Observatieverslag van lessen uit de onderwijspraktijk waarin oude en moderne visies op beeldend onderwijs worden gesignaleerd.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

 Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- de geschiedenis van beeldend onderwijs, onderscheidend in tekenen 
 en handvaardigheid, in relatie tot de maatschappij van toen, nu 
 en later
- De onderlinge verbanden tussen visies op beeldend onderwijs en 
 hun historisch perspectief invloeden van historische visies in 
 hedendaags beeldend onderwijs 
- mogelijke doelen bij beeldend onderwijs zoals beschreven in de 
 kerndoelen en in het leerplankader van SLO doelen en inhouden van 
 cultuuronderwijs
Vaardigheden
De student:
- kan de doelen en inhouden van beeldend onderwijs 
 verbinden met doelen en inhouden van generiek cultuuronderwijs
- kan de verschijningsvormen van oude en hedendaagse 
 visies herkennen in hedendaags onderwijs

Didactiek van pabodocent:

De docent informeert de studenten over doelen en inhouden van beeldend onderwijs en cultuuronderwijs. Hij laat studenten verschillen en overeenkomsten ontdekken en formuleren.
De docent informeert de studenten over diverse visies op beeldend onderwijs in historisch perspectief.
Hij laat lessen beeldend onderwijs analyseren op de visie die hieraan ten grondslag ligt.
Hij laat studenten overdenken welk leergedrag de diverse visies genereren.
Hij laat de studenten een plan ontwerpen waarin beeldend onderwijs wordt ingezet bij cultuuronderwijs.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 9 waarnemen, beeldbeschouwen en cultuureducatie.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 8 de rijke praktijk.