1.1 

Algemeen

De student heeft kennis van visies (en doelen) voor beeldend onderwijs en kan een relatie aangeven met cultuuronderwijs.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Essay:
De student analyseert een lessenserie beeldend onderwijs en een lessenserie cultuuronderwijs op hun doelstellingen voor de kinderen. Hij verwoordt overlap en verschillen.
Observatieverslag van lessen uit de onderwijspraktijk waarin oude en moderne visies op beeldend onderwijs worden gesignaleerd.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student analyseert een lessenserie beeldend onderwijs en een lessenserie cultuuronderwijs op hun doelstellingen voor de kinderen. Hij verwoordt overlap en verschillen. Hij formuleert en concretiseert concrete plannen om beeldend onderwijs en cultuuronderwijs met elkaar te combineren. Hij kan deze plannen verantwoorden.
Observatieverslag van lessen uit de onderwijspraktijk waarin oude en moderne visies op beeldend onderwijs worden gesignaleerd.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

 Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- de geschiedenis van beeldend onderwijs, onderscheidend in tekenen  
  en handvaardigheid, in relatie tot de maatschappij van toen, nu 
  en later
- De onderlinge verbanden tussen visies op beeldend onderwijs en 
  hun historisch perspectief invloeden van historische visies in 
  hedendaags beeldend onderwijs 
- mogelijke doelen bij beeldend onderwijs zoals beschreven in de 
  kerndoelen en in het leerplankader van SLO doelen en inhouden van 
  cultuuronderwijs
Vaardigheden
De student:
- kan de doelen en inhouden van beeldend onderwijs 
  verbinden met doelen en inhouden van generiek cultuuronderwijs
- kan de verschijningsvormen van oude en hedendaagse 
  visies herkennen in hedendaags onderwijs

Didactiek van pabodocent:

De docent informeert de studenten over doelen en inhouden van beeldend onderwijs en cultuuronderwijs. Hij laat studenten verschillen en overeenkomsten ontdekken en formuleren.
De docent informeert de studenten over diverse visies op beeldend onderwijs in historisch perspectief.
Hij laat lessen beeldend onderwijs analyseren op de visie die hieraan ten grondslag ligt.
Hij laat studenten overdenken welk leergedrag de diverse visies genereren.
Hij laat de studenten een plan ontwerpen waarin beeldend onderwijs wordt ingezet bij cultuuronderwijs.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 9 waarnemen, beeldbeschouwen en cultuureducatie.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 8 de rijke praktijk.

 

Geef een reactie