1.2

Algemeen

De student heeft inzicht in de consequenties van gangbare en vernieuwende onderwijsvisies voor de wijze waarop beeldend onderwijs wordt benaderd.(en kan worden aangeboden). 

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Casustoets: 
De student kan diverse benaderingswijzen van beeldend onderwijs binnen onderwijscontexten herkennen en benoemen.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Digitaal verslag/essay: 
De student toont een selectie van een beperkt aantal onderwijsconcepten en verwoordt de vertaling van iedere visie naar beeldend onderwijs. Hij becommentarieert verschillen en overeenkomsten en geeft op onderbouwde wijze zijn persoonlijke voorkeur aan.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- benaderingswijzen beeldend onderwijs
- onderwijskundige en pedagogische aspecten van de concepten:
Reggio Emilia
Meervoudige Intelligentie 
Steve Jobs scholen
Stephen Covey scholen
Brede scholen
Bifrostschool
Vaardigheden
De student:
- kan aspecten van genoemde concepten herkennen en 
  onderscheiden
- kan een relatie leggen tussen onderwijsconcept en 
  benaderingswijze van beeldend
- kan verschillen tussen de concretiseringen van
  diverse onderwijsconcepten in beeldend onderwijs benoemen 
- kan een gefundeerde persoonlijke visie verwoorden

 Didactiek van pabodocent:

De docent zet aan tot discussie over onderwijsvisies.
De docent zet student aan tot bronnenonderzoek en nodigt studenten uit om op bronnenonderzoek uit te gaan en dit aan elkaar te presenteren.
De docent gaat met studenten op bezoek in de stage. 
Op bezoek gaan (live of virtueel) bij een (Reggio)-school. 
Herkennen van concept en benoemen componenten.
Methodes beeldende onderwijs laten analyseren en screenen op aspecten van bovengenoemde concepten.
Beeldende lessen uit stage laten analyseren op invloeden vanuit de concepten.
Didactiek van van Onna screenen op invloeden vanuit de concepten.
Didactiek van Schasfoort screenen op invloeden vanuit de concepten.
Visie vormen op basis van kennis en ervaring.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 2 zien en maken.
Hoofdstuk 3 beeldend onderwijs.
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 5 het lesmodel.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 8 de rijke praktijk.

Geef een reactie