2.1

Structuur van het vak

De student heeft inzicht in de principes van leerstofordening in relatie tot         leerlijnen voor beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Opdracht:
De student beoordeelt de selectie en plaatsing van beeldende activiteiten in de leerlijn.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student selecteert een aantal beeldende lesactiviteiten en plaatst deze lessen in de leerlijn beeldend onderwijs. 
De student beoordeelt de selectie en plaatsing van beeldende activiteiten in de leerlijn. 
De student vergelijkt verschillende leerlijnen.
De student beargumenteert zijn keuzes.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren , Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- TULE gekoppeld aan Betekenis (onderwerpen), Vorm (beeldaspecten) 
  en Materiaal (technieken)
- ontwikkelingsstadia van het beeldend vermogen
Vaardigheden
- de student kan leerlijnen beeldend onderwijs analyseren op 
  hoofdlijnen en basisprincipes die daarin zijn gehanteerd

Didactiek van pabodocent:

Docent laat studenten vanuit enkele lesactiviteiten plaatsen in de TULE leerlijn met als doel principes achter deze leerlijn te onderzoeken. 
De docent laat de meest gangbare leerlijnen voor beeldend onderwijs analyseren op Betekenis, Vorm, Materiaal in relatie tot de ontwikkeling in beeldend vermogen. 
De docent licht leerpsychologische en ontwikkelingspsychologische aspecten uit.
De docent nodigt studenten uit om te onderzoeken wat de meerwaarde van een leerstofordening in een leerlijn beeldend onderwijs voor leerlingen.
De docent zet studenten aan tot het vergelijken van leerlijnen in methodes te vergelijken op vakinhouden en ordeningsprincipes.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

 

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 13 leerlijnen.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.

 

Geef een reactie