4.4  

Samenhang met andere vakken

De student is bekend met culturele instellingen rond de scholen (musea, theaterpodia, centra voor kunst en cultuur, buitenschoolse opvang) met een relevant buitenschools kunst- en cultuuraanbod en kan dit aanbod inpassen in of afstemmen op het onderwijsprogramma van de school.

Inpassen = zorgen dat het afgestemde aanbod binnen de schoolorganisatie tot uitvoer komt
Afstemmen = passend aanbod passend bij inhoud leerlijn/visie/scenario/groep van de school

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

PORTFOLIO: 
De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student doet een voorstel voor een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen. De student verantwoordt zijn keuzes en reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

PORTFOLIO-ASSESSMENT:
De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De student organiseert een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen in de praktijk. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student verantwoordt zijn keuzes en aanpak. Op basis daarvan formuleert en levert de student een advies aan de schoolorganisatie over de voortzetting van dit (aangepast) onderwijsarrangement betreffende inzet relevant buitenschools beeldend aanbod. De student reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- begrippen binnen- en buitenschools beeldend aanbod
- de scenario’s, actuele ontwikkelingen op het gebied van 
 cultuuronderwijs
- beeldend aanbod in de culturele omgeving van de school 
- het beeldend proces van beeldende beroepsbeoefenaars op basis 
 van eigen ervaring en handelen
Vaardigheden
De student neemt initiatieven en levert een actieve bijdrage omtrent:
- samenwerking met collega’s bij activiteiten en streven naar 
 samenhang tussen vakgebieden
- in afstemming met school contacten leggen met educatieve 
 diensten van culturele instellingen op het gebied van beeldend
- kunnen selecteren van passend aanbod uit de culturele omgeving 
 van de school
- beelden in en rondom de school als startpunt voor beeldende 
 onderwijsactiviteiten
- de rol, inzet en organisatie van ouders en kunstenaars bij 
 beeldende activiteiten
- het vormgeven van de krachtige leeromgeving door inzet van 
 beelden
- presentatie van beeldend werk van eigen leerlingen of anderen

Didactiek van pabodocent:

De docent gebruikt zijn eigen netwerk in de culturele omgeving om een krachtige leeromgeving te creëren.
De docent stimuleert vraagarticulatie ten aanzien van het beeldend aanbod in de omgeving.
De docent stimuleert studenten initiatief te tonen in de communicatie/samenwerking met relevante aanbieders.
De docent ondersteunt en monitort de student bij het zelfstandig uitvoeren van de opdrachten.
De docent initieert en beoordeelt het ontwerpproces aan de hand van een valide toetsing.
De docent stimuleert gebruik van actuele bronnen.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken 
Creativiteit 
Kritisch denken 
Communiceren 
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden 

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 9 beeldbeschouwen en cultuureducatie.
Hoofdstuk 10 aanbod en samenhang.
Hoofdstuk 14.4 onderzoek naar de kwaliteit van cultuureducatie binnen en buiten school.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwen met kinderen.