2.2

Structuur van het vak

De student is in staat om op schoolniveau de inhoud voor beeldend onderwijs te ordenen in leerlijnen van onderbouw naar bovenbouw en daarbij het cirkelmodel te hanteren in relatie met Tussendoelen en Leerlijnen (toepassen 2.1) .

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Portfolio:
De student ontwerpt en verantwoordt aan de hand van een casus een onderwijsaanbod in een doorgaande leerlijn voor een specifiek schoolprogramma. 

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Presentatie mondeling of portfolio.
De student presenteert zijn ontwikkelde doorgaande leerlijn beeldend onderwijs op basis van het cirkelmodel en lesinhouden volgens TULE, bestaande uit zowel productieve als receptieve activiteiten. Hij verantwoordt zijn ontwerp in het licht van het schoolprogramma.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren,Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- tussendoelen en leerlijnen
- het cirkelmodel
Vaardigheden
- de student past een doorgaande leerlijn beeldend onderwijs in 
  in het schoolprogramma

Didactiek van pabodocent:

De docent demonstreert hoe een schoolprogramma uitgangspunt kan worden voor een doorgaande leerlijnen.
De docent toont beeldende leerstofordening van een stageschool.
De docent toont hoe je leerarrangementen kan ontwikkelen op basis van eigen beeldende ervaring met behulp van het cirkelmodel.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 mens en beeld.
Hoofdstuk 2 zien en maken.
Hoofdstuk 3 beeldend onderwijs.
Hoofdstuk 4 voorbereiding.
Hoofdstuk 5 oriënteren.
Hoofdstuk 6 begeleiden van het creatief proces.
Hoofdstuk 7 nabeschouwen en evalueren.
Hoofdstuk 8 beeldaspecten.
Hoofdstuk 9 waarnemen, beeldbeschouwing en cultuureducatie.

Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 5 het lesmodel.
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwen met kinderen.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 10 begrippen bij beeldonderwijs.
Hoofdstuk 11 materialen en gereedschappen.