3.2

Het vak en de leerlingen

De student kan vragen en ideeën van leerlingen relateren aan keuzemogelijkheden in het beeldend proces en aan de hanteringswijze van beeldaspecten en materialen en kan daarbij anticiperen op respectievelijk leer- en ondersteuningsbehoeften in verschillende leeftijdscategorieën.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Casustoets:
De student kan een uitgevoerd onderwijsarrangement analyseren en op basis daarvan  een alternatief voor verschillende leeftijdscategorieën benoemen. De student beargumenteert op welke wijze de productieve, receptieve en reflectieve aspecten van het beeldend onderwijs verbeterd kunnen worden.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Opdracht:
De student ontwerpt en presenteert een beeldend onderwijsleerarrangement voor de OB, MB en BB op basis van de leerlijn a.h.v. een beeldend thema waarin productieve, receptieve en receptieve activiteiten zijn opgenomen. De student kan suggesties in materiaal en beeldaspecten doen met betrekking tot het begeleiden ter verdieping of verbreding van het beeldend proces.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- de leerlijn beeldend onderwijs
- de didactiek van beeldend onderwijs
Vaardigheden
De student:
- kan mede op basis van eigen beeldend leerproces kennis van de    
  leerlijn beeldend onderwijs afstemmen op de leervraag van de     
  leerlingen met als doel om gerichte begeleidingsvragen kunnen 
  stellen naar Betekenis, Vorm en Materiaal, afgestemd op de 
  gestelde leervraag

Didactiek van pabodocent:

De docent zet aan tot een onderzoekend beeldend werkproces met als doel het kunnen ontwerpen van een afgestemd aanbod voor OB, MB en BB vanuit de leerlijn beeldend onderwijs.
De docent laat beeldend werk van kinderen analyseren op niveau.
De docent laat de studenten de hand van digitaal materiaal begeleidingsinterventies analyseren.
De docent bespreekt een casus waarbij de begeleiding (individueel, groepjes) naar aanleiding van geobserveerd leerproces of leervragen van kinderen wordt verantwoord en geëvalueerd.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

 

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 2 zien en maken. 
Hoofdstuk 4 voorbereiding. 
Hoofdstuk 5 oriënteren.
Hoofdstuk 6 begeleiden van het creatieve proces.
Hoofdstuk 7 nabeschouwen en evalueren.
Hoofdstuk 11 sporen van beeldende ontwikkeling.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 2 ontwikkeling.
Hoofdstuk 5 het lesmodel.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.