4.2

Samenhang met andere vakken

De student kan de ontwikkelingsstadia volgens Piaget relateren aan stadia van beeldende ontwikkeling en op basis daarvan het onderwijsprogramma verantwoorden.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Casustoets: 
De student analyseert een bestaand ontwerp van een onderwijsarrangement voor een bepaalde doelgroep. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende ontwikkeling van de leerlingen en theorie vanuit de ontwikkelingspsychologie van Piaget. De student beoordeelt een voorstel betreffende de wijze waarop de inhouden en werkwijzen aangepast zijn aan de individuele leerling.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student presenteert zijn ontwerp van een onderwijsarrangement voor een doelgroep. De inhouden worden gerelateerd aan de beeldende ontwikkeling van de leerlingen en theorie vanuit de ontwikkelingspsychologie, o.a. Piaget. De student adviseert en onderbouwt hoe de inhouden en werkwijzen aangepast kunnen worden aan de individuele leerling. De student evalueert zijn keuzes en aanpak.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- ontwikkelingstheorie van Piaget 
- beeldende ontwikkeling van kinderen
Vaardigheden
- de student combineert kennis over het gewenst niveau en 
  inhouden van het beeldend onderwijs met de ontwikkelingsstadia
  van Piaget 

(toetsingsmogelijkheid uitgebreid)
- de student stemt het programma af op de individuele leerling. 
- de student vult het programma aan met voorstellen voor adaptief 
  beeldend werken bij gesignaleerde verschillen in leerbehoefte

Didactiek van pabodocent:

De docent zet aan tot een analyse waarbij de leerinhouden van beeldend onderwijs gerelateerd worden aan verschillende ontwikkelingsstadia van Piaget. 
De docent zet aan tot onderzoek naar de relatie tussen leerlijn beeldend onderwijs en ontwikkelingsstadia en stimuleert studenten daarin kritisch te zijn.
(toetsingsmogelijkheid uitgebreid)
De docent vraagt studenten om vanuit hun kennis van de ontwikkelingspsychologie en adaptief werken te komen met voorstellen passend bij verschillende leerbehoeften van de leerling.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 11 sporen van ontwikkeling.
Hoofdstuk 12 leeftijdskarakteristieken.
Hoofdstuk 13 leerlijnen..
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 2 ontwikkeling.